Päiväys: 20.12.2018

Yhdistyssäännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Pro Kihniö ry ja kotipaikka Kihniö.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä Kihniön elinvoimaa ja viihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu paikallisen kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, sekä tukee taloudellisesti julkisyhteisöjen ja rekisteröityjen yhdistysten kehittämistoimintaa ja investointeja.

Yhdistys voi myös myöntää stipendejä ja apurahoja henkilöille, jotka edistävät toiminnallaan Kihniön elinvoiman ja viihtyvyyden paranemista, kuitenkin vain poikkeuksellisesti jäsenilleen.

Yhdistys voi järjestää tai olla mukana järjestämässä maksullisia tilaisuuksia, joista saatu tuotto jaetaan yllä mainittujen periaatteiden mukaan.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Yhdistyksen toiminta ei tähtää liiketoiminnan harjoittamiseen.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voivat päästä Kihniössä tai ulkopaikkakunnalla toimivat oikeuskelpoiset yritykset, yhdistykset ja yhteisöt sekä kihniöläismieliset henkilöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

4 §

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan välittömästi.

5 §

Yhdistyksen jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous erikseen molemmille jäsenryhmille.

6 §

Päätösvalta yhdistyksen asioissa on yhdistyksen kokouksella. Yhdistyksen toimeenpanevana hallintoelimenä on yhdistyksen hallitus.

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun aikana.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksikymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti sitä määrätyn asian käsittelyä vaatii.

8 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Äänestykset ovat avoimia paitsi vaaleissa jotka on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku äänioikeutetuista sitä pyytää.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

9 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu seitsemän kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa, joka kolmas vuosi kolme. Poikkeuksena tästä yhdistyksen ensimmäinen hallitus toimii kolme vuotta, jonka jälkeen aletaan noudattaa erovuorosääntöä.  Erovuorossa olevaa ei voida valita välittömästi uudestaan. Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Kuitenkin poikkeuksena erovuoroisuuteen ja kolmen vuoden hallitusjäsenyyteen hallituksen puheenjohtajaksi, ja täten myös jäseneksi, on mahdollista valita sama henkilö kolmena vuotena peräkkäin.

Hallitus

 • Valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä määrää heidän palkkionsa.
 • Valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistykseen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä määrää heidän palkkionsa.
 • Valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvittavat toimikunnat, jotka toimivat sen valvonnan alaisina.
 • Päättää avustusten jaosta.
 • Valmistelee yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi tulevat asiat ja vastaa yhdistyksen toiminnasta, omaisuuden hoidosta ja tileistä.

11 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Päätökset tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, joka on kullekin hallituksen jäsenelle toimitettava vähintään viikko ennen kokousta.

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

14 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on esitettävä tarkastettavaksi helmikuun aikana. Toiminnantarkastajain on annettava kertomuksensa ennen maaliskuun loppua.

15 §

Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että kysymys käsitellään kahdessa vähintään yhden kuukauden väliajalla olevassa yhdistyksen kokouksessa ja että sitä tarkoittavan päätöksen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään kahta kolmattaosaa kokouksessa saapuvilla olevien äänioikeutettujen koko äänimäärästä.

16 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat siirtyvät Kihniön kunnalle yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen.

17 §

Muutoin noudatetaan mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.